• Υπηρεσίες
    Υπηρεσίες
    Θέλετε να ρυθμίσετε τη γραμμογράφηση της Εταιρείας σας αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Είστε έτοιμοι να στήσετε την Επιχείρησή σας όπως πρέπει για την Νέα Ψηφιακή Εποχή;
1
Προβάλλετε την δυναμικότητα της επιχείρησης σας με την τεχνογνωσία στην κατασκευή ιστοσελίδων της Starten.
2
Έχουμε την ικανότητα και την τεχνογνωσία να δημιουργήσουμε Custom λύσεις για την εταιρεία σας. Δημιουργούμε ειδικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

3
Μεταφέρετε αυτόματα το τρέχον ηλεκτρονικό σας κατάστημα από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα για καλύτερα αποτελέσματα.
4
Συνδέστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα με το πρόγραμμα CRM, ERP για παρακολούθηση αποθέματος και αυτόματες ενημερώσεις.